2013 m. vasario 27 d., trečiadienis

Skundžiame Druskininkų savivaldybės veiksmus, leidžiant ir platinant nemokamą periodinį informacinio pobūdžio leidinį „Mano Druskininkai“


Druskininkų krašto savaitraščio „Druskonis“ redakcija
Vilniaus al. 32, Druskininkai, info@druskonis.lt;
Savaitraščio „Druskininkų naujienos“ redakcija
M.K. Čiurlionio g.75, Druskininkai, druskininkai@centras.lt
Žurnalistų etikos inspektorei
Zitai Zamžickienei
Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius

Kopija:
Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai
Vokiečių g.4/2 LT01130, Vilnius

Lietuvos žurnalistų sąjungai
S.Konarskio g.49, LT-03123, VilniusPRAŠYMAS (SKUNDAS)
2013  m. vasario 25 d.
Druskininkai

                     
Skundžiame Druskininkų savivaldybės veiksmus, leidžiant ir platinant nemokamą periodinį informacinio pobūdžio leidinį „Mano Druskininkai“.
Druskininkų kurortą iki klestėjimo atgaivinęs” socialdemokratas meras Ričardas  Malinauskas ir jam pritarianti bendrapartiečių komanda siekti savo tikslų gali netgi  neteisėtomis priemonėmis, kurios prieštarauja šalies įstatymams ir teisės aktams, pažeidžiant pagrindinius visuomenės informavimo principus, nurodytus LR Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnyje ir daugelyje kitų straipsnių.
Nuo 2011 m. gruodžio mėn. Druskininkų savivaldybė leidžia nemokamą informacinį leidinį „Mano Druskininkai“. Oficialiai šio leidinio leidėjas – savivaldybės biudžetinė įstaiga „Druskininkų švietimo centras“. Šiam leidiniui Druskininkų švietimo centre 2011 m. buvo įsteigti keturi etatai, jie yra išlaikomi Druskininkų biudžeto lėšomis.
Pirmasis leidinio „Mano Druskininkai“ numeris pasirodė 2011 m. gruodžio 24 d. Jo pirmajame puslapyje buvo publikuota mero Ričardo Malinausko nuotrauka. Iš pradžių Druskininkų savivaldybė teigė, jog tai yra savivaldybės leidinys. Druskininkų švietimo centras, kurio pagrindinė funkcija rūpintis vietos suaugusiųjų mokymu ir kvalifikacijos kėlimu, vietos biudžeto, mokesčių mokėtojų lėšomis, savo įstaigoje įsteigė informacijos ir komunikacijos padalinį su keturiais etatais, kurių paskirtis buvo ir kol kas tebėra periodinio leidinio „Mūsų Druskininkai“ leidyba arba, kaip teigia oficialūs dokumentai, „visuomenės supažindinimas su Druskininkų savivaldybės aktualijomis“.
2011 m. leidinio leidėjas Druskininkų švietimo centras informavo, jog tai bus ketvirtinis periodinis nemokamai platinamas leidinys. 2012 m., iki spalio mėnesį vykusių Seimo rinkimų, savivaldybės leidinys „Mano Druskininkai“ pasirodydavo kartą per ketvirtį, tačiau jo leidimas suaktyvėjo prieš Seimo rinkimus - leidinį pradėta leisti kas dvi savaites. Nuo šių metų sausio 1 d. „Mano Druskininkai“ leidžiami kiekvieną savaitę – ketvirtadieniais ir nemokamai išplatinamas 8000 egzempliorių tiražu. Šio leidinio išlaidos -  itin didelės. Spalvotas leidinys spausdinamas ant blizgaus kreidinio popieriaus, vieno numerio spausdinimo kaina siekia 6 tūkst. litų  (pridedamas spaustuvės „Indigo print“, kuri spausdina leidinį „Mano Druskininkai“, atsakymas, kiek kainuotų tapataus leidinio 8000 egzempliorių tiražu atspausdinimas). Leidinį „Mano Druskininkai“ nemokamai į pašto dėžutes išnešioja privati spaudos platinimo tarnyba UAB „Drusvilma“ (1 egz. išnešiojimas – 0,16 Lt, tiražas – 8000 egz., tokio tiražo vieno numerio išplatinimas kainuoja 1280 Lt). Sudėjus spausdinimo, platinimo, keturių darbuotojų darbo užmokestį, Druskininkų savivaldybės nemokamai platinamo leidinio „Mano Druskininkai“ leidyba Druskininkų biudžetui per mėnesį atsieina apie 50 tūkst. litų.
 Pagal asmeninį savivaldybės mero R.Malinausko reikalavimą – susitarimą su miesto autobusų parką valdančia UAB „Kautra“ leidinys „Mano Druskininkai“ nuo 2012 m. spalio mėnesio nemokamai platinamas miesto autobusuose taip, kaip didžiuosiuose šalies miestuose platinamas savaitraštis „15 min.“. Į Druskininkų savivaldybės kaimiškas vietoves leidinį „Mano Druskininkai“ išvežioja Druskininkų švietimo centrui priklausantys mokykliniai geltonieji autobusiukai, kurių vairuotojai priversti dirbti paštininkais – palikti savaitraštį „Mano Druskininkai“ savivaldybės kaimuose gyvenančių žmonių pašto dėžutėse.
Minėtą pe­ri­odi­nį lei­di­nį Druskininkų savivaldybė leidžia ir nemokamai dalina, kaip jau minėta, prisidengusi Drus­ki­nin­kų švie­ti­mo cent­ro var­du. Didžiąją dalį vi­so lei­di­nio tu­ri­nio parengia dvi sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tės, kurių pavardės figūruoja po didžiąja dauguma straipsnių. Todėl galima teigti, jog iš vietos biudžeto išlaikomi ne tik keturi etatai, tiesiogiai sukurti biudžetinėje įstaigoje „Druskininkų švietimo centras“ šiam leidiniui leisti, bet ir dvi savivaldybės administracijos viešųjų ryšių specialistės, kurių funkcijos pagal pareigybių aprašą yra kitokios.
Druskininkuose leidžiami du nepriklausomi, savarankiški, privačioms bendrovėms priklausantys laikraščiai  - penktadieniais išeinantys savaitraščiai „Druskonis“ ir „Druskininkų naujienos“. Savaitraštis „Druskonis“ leidžiamas nuo 1989 m., t. y. 24 metus, savaitraštis „Druskininkų naujienos“ - nuo 2001 m. Iki šiol Savivaldybė savo informacijai viešinti skelbdavo apklausas: skelbimus, pranešimus ir visą kitą informaciją, susijusią su savivaldybės veikla, skelbdavo minėtuose nepriklausomuose laikraščiuose. Kadangi savivaldybės vadovai nuolat reikšdavo nepasitenkinimą straipsniais apie kritikuojamą valdžios veiklą, mero R.Malinausko iniciatyva 2011 m. buvo nuspręsta leisti savivaldybės leidinį „Mano Druskininkai“, oficialiu leidinio leidėju paskelbus savivaldybės biudžetinę įstaigą Druskininkų švietimo centrą. Savivaldybės leidinio „Mano Druskininkai“ formatas didžiąja dalimi yra nukopijuotas nuo Druskininkų savaitraščio „Druskonis“ – tapačios informacijos pateikimo vietos, nuorodos, nuplagijuoti pranešimai apie tam tikrus įvykius, publikuojami gyvenimo būdo straipsniai, spausdinama televizijos programa. Šie faktai liudija, kad savivaldybės leidžiamas nemokamas informacinis leidinys „Mano Druskininkai“ sukuria dirbtinę konkurenciją rinkoje, siekiant sunaikinti vietos valdžiai neįtikusius nepriklausomus Druskininkų laikraščius, kurie turi išgyventi iš laikraščių pardavimo.
Nuo 2012 m. spalio mėn., suaktyvėjus leidinio „Mano Druskininkai“ leidybai, nepriklausomiems Druskininkų laikraščiams, ku­rie ne­į­ti­ko lais­ve įvai­rioms nuo­mo­nėms, sa­vi­val­dy­bės bei jos įstai­gų in­for­ma­ci­ja nuo šiol aktyviai blo­kuojama. Pavyzdžiui, prieš kelis mėnesius komentarus ir interviu noriai daliję savivaldybės tarnautojai šiandien to jau nebedaro ir siunčia pas savivaldybės viešųjų ryšių specialistes, kurios į žurnalistų užduotus klausimus specialiai atsakinėja po penkių dienų, formaliai remdamosi įstatymu, o žurnalistus dominančią temą aprašo ir išspausdina gerokai anksčiau savivaldybės leidinyje „Mano Druskininkai“. Šiame savivaldybės leidinyje viešųjų ryšių specialistės, publikuodamos jų paruoštus interviu su Druskininkų valdžia – meru R.Malinausku, jo pavaduotoju L.Urmanavičiumi, tūžminga kritika užsipuola vietos valdžios oponentus – savivaldybės tarybos opozicijos narius, kitus druskininkiečius, savaitraščiuose „Druskonis“ ir „Druskininkų naujienos“ reiškiančius savo kritinę nuomonę apie savivaldybės veiklą.
Druskininkų sa­vi­val­dy­bės va­do­vai yra ne­o­fi­ci­a­liai pa­lie­pę sa­vi­val­dy­bės įstai­gų, - mo­kyk­lų ir vai­kų dar­že­lių, va­do­vams informuoti sa­vo pa­val­di­nius, kad nuo šiol pri­va­lu ra­šy­ti tik į vie­ną pe­ri­odi­nį savivaldybės lei­di­nį „Ma­no Drus­ki­nin­kai”. Pastebėta, kad Savivaldybei priklausančių įstaigų vadovai, priešingai nei anksčiau, į savo įstaigų tinklalapius nebetalpina naujienų, kad šia informacija nepasinaudotų „Druskonis” ir „Druskininkų naujienos“. Druskininkų valdžia per joms pavaldžias įstaigas blokuoja visą su savivaldybės veikla susijusią informaciją – netgi sporto renginius.
Druskininkų laikraštis „Drus­ko­nis” pagal susitarimą su UAB „Kautra“ kiekvieną savaitę perduodavo reklaminius anonsus au­to­bu­sų sto­te­lė­se esan­čio­se švieslentėse. 2012 m. gruodį, vieną dieną, vie­toj sa­vo straips­nių anon­sų ir savo laikraščio pavadinimo „Druskonis“ išvydo identišką „Ma­no Drus­ki­nin­kai” reklamą. Trans­por­to ben­dro­vė, ku­riai pri­klau­so šios švieslentės, kaip patvirtino jos vadovai, buvo įsakmiai informuota mies­to va­do­vų, kas nuo šiol yra privalomai reklamuojami, o kas ne­pa­gei­dau­ja­mi.
UAB „Druskininkų vandentiekis“, valdanti Druskininkų vandens parką, ir kurios 100 proc. akcijų priklauso Druskininkų savivaldybei, direktorius Edmundas Antanaitis viename iš paskutiniųjų leidinio „Mano Druskininkai“ numerių viešai pranešė, kad „artimiausiu metu siūlys Vandens parko valdybai perimti leidinio „Mano Druskininkai“ leidybą ir tokiu būdu suteiks druskininkiečiams galimybę sužinoti naujienas apie realią situaciją ir Druskininkuose įgyvendinamus projektus“. Toks direktoriaus pasisakymas yra visiškai suprantamas, nes bendrovėje „Druskininkų vandentiekis“ 100 proc. akcijų valdo savivaldybė, o bendrovės valdybai priklauso penki savivaldybės administracijos pareigūnai. Druskininkų valdžios sprendimas keisti leidinio „Mano Druskininkai“ oficialų leidėją yra akivaizdžiai matomas kaip neteisėtos veiklos pavyzdys. Savivaldybės leidiniui savivaldybės biudžete šiai įstaigai numatyta atskira eilutė, jo finansavimas kelia abejonių daugumai druskininkiečių. Todėl Druskininkų savivaldybė, kaip manoma, apsisprendusi „Mano Druskininkus“ perleisti savivaldybės kontroliuojamai UAB „Druskininkų vandens parkas“, kuri teigia, jog pinigus užsidirba pati.
Kaip jau minėta, Druskininkuose leidžiami du nepriklausomi, savarankiški, privačioms bendrovėms priklausantys laikraščiai - savaitraščiai „Druskonis“, leidžiamas 5 tūkst. egzempliorių tiražu, ir „Druskininkų naujienos“, leidžiamas 1 tūkst. 450 egzempliorių tiražu. Jie yra mokami, Druskininkų bendruomenė juos prenumeruoja ir perka spauda prekiaujančiose prekybos vietose. Akivaizdu, jog Savivaldybė, prisidengdama sau pavaldžiomis įstaigomis, nemokamai platindama gerokai didesnį tiražą - 8 tūkst. egzempliorių informacinį leidinį „Mano Druskininkai“, siekia Druskininkuose sunaikinti laisvą ir nepriklausomą spaudą. Pažeidžiant įstatymus, už biudžeto pinigus leisdama nemokamą informacinį leidinį „Mano Druskininkai“, Druskininkų savivaldybė sukūrė dirbtinę konkurenciją vietos spaudos rinkoje.
Vadovaujantis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo 22 straips­nio 6 dalimi, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, taip pat ir sa­vi­val­dy­bės, ne­ga­li bū­ti vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jais ir leis­ti pe­ri­odi­nius in­for­ma­ci­nio po­bū­džio lei­di­nius, koks yra savaitraščiu tapęs leidinys „Ma­no Drus­ki­nin­kai”. Jau nekalbant apie Įstatymo 22 str. 8 d. 1 ir 2 punktuose numatytus visiems visuomenės informavimo rengėjams keliamus bendruosius reikalavimus, kurie numato, kad skleisdami informaciją visuomenei, pastarieji neturi iškraipyti teisingos, nešališkos informacijos bei nuomonių ir panaudoti tai savanaudiškiems tikslams. Viešoji informacija yra nesuderinama su žurnalistinėmis kampanijomis, rengiamomis pagal išankstinius nusistatymus ar tenkinant grupinius, politinius interesus, bei privalo būti objektyvūs ir nešališki, pateikti kuo daugiau nuomonių ginčytinais politikos, ekonomikos ir kitais visuomenės gyvenimo klausimais.
Remiantis aukščiau pateikta informacija neabejotina, kad Druskininkų švietimo centras kaip viešosios informacijos rengėjas grubiai pažeidžia ir kitus minėto įstatymo 24 str. reikalavimus turėti vidaus tvarkos taisykles ir (ar) vidaus etikos kodeksą, kuriame būtų nustatytos žurnalisto teisės, pareigos, atsakomybė, tarnybiniai santykiai, taip pat žurnalisto apsauga nuo galimo jo teisių suvaržymo.
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­me savivaldybių tarybų nariams, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų vadovams apskritai keliami papildomi aukštesni reikalavimai: jie privalo pateikti Vyriausybės įgaliotai institucijai jos nustatyta tvarka duomenis, kokių juridinių asmenų, kurie yra vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų leidėjai ar informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojai, dalyviai jie yra, o už to neatlikimą gali būti taikoma atsakomybė ar kitos poveikio priemonės.
Šiuo atveju Druskininkų politikai ir institucijų vadovai visiškai ignoruoja konstitucinius, demokratijos ir sąžiningos konkurencijos principus ir grubiai pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, todėl:

Vadovaujantis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo 50 straips­nio 3 dalimi, žurnalistų etikos inspektorių prašome:

1.      Reikalauti viešosios informacijos rengėją ir skleidėją Druskininkų savivaldybę kaip savivaldybės biudžetinės įstaigos „Švietimo centro“ steigėją pašalinti visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir nedelsiant nutraukti pe­ri­odi­nio in­for­ma­ci­nio po­bū­džio savaitraščio „Ma­no Drus­ki­nin­kai” leidimą ar kreiptis į kompetentingas institucijas, kurios nedelsiant įpareigotų viešosios informacijos rengėją tai atlikti;

2.      Nustačius administracinio teisės pažeidimo požymius Druskininkų savivaldybės administracijos ar švietimo centro darbuotojų veiksmuose, atsakingiems asmenims taikyti administracinę atsakomybę įstatymų nustatyta tvarka.


PRIDEDAMA:


1.      Druskininkų savivaldybės informacinio leidinio-savaitraščio „Mano Druskininkai“ pavyzdžiai. (egzemplioriai).Druskininkų krašto savaitraščio
„Druskonis“ redaktorius Eugenijus Rutkauskas               


Savaitraščio „Druskininkų naujienos“
Redaktorius Romas Sadauskas

                                          

1 komentaras:

  1. Meras tęsia pradėtus darbus: http://i.imgur.com/B1T1sOr.jpg

    AtsakytiPanaikinti